You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO - WWW.BELLAVERA.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Klientowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).

2. Każdy klient przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest to zapoznania się z treścią regulaminu sklepu www.bellavera.pl

3. Podstawowe definicje

a) KLIENT- osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

b) SPRZEDAWCA - osoba zajmująca się bezpośrednią i pośrednią obsługą klientów w handlu detalicznym i hurtowym.
Właścicielem sklepu www.bellavera.pl oraz sprzedawcą jest:

BEAUTY-EXPERT
Magdalena Filek
ul. Raciborska 13
30-384 Kraków
NIP: 6792687486

c) SKLEP INTERNETOWY - serwis internetowy dający możliwość kupowania i sprzedawania produktów przez Internet, jedna z form handlu elektronicznego.

d) KONTO - usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem ustalonymi przez Klienta. W koncie zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym. Klient posiada nieograniczony dostęp do swojego konta a dane teleadresowe w nim zawarte może dowolnie modyfikować.

e) TOWAR LUB PRODUKT – dobrą materialne oferowane przez sprzedawcę oraz dostępne w sklepie internetowym. Każdy towar lub produkt posada swoją cenę wyrażoną w PLN wraz z obowiązującą w Polsce stawką podatku VAT 23%

f) UMOWA SPRZEDAŻY – zobowiązanie przez sprzedawcę przeniesienia własności rzeczy na kupującego i wydania mu tej rzeczy a kupującego zaś do uiszczenia należności (wg ceny sprzedaży) i odebrania rzeczy.

g) NEWSLETTER -elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie. Przesyłanie wiadomości typu newsletter wymaga zgody Klienta.

II. WARUNKI ZAWIERANA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Istnieją dwie możliwości dokonywania zakupów czyli zawierania umowy kupna – sprzedaży:

 

a)      bezpłatna rejestracja konta posiadającego login oraz hasło, które są ustalane indywidulanie przez Kupującego.

b)      zakupy bez rejestracji z opcją „gościnne zakupy”

 

 1. po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje powiadomienie w formie elektronicznej z potwierdzeniem zamówionych produktów , koszcie dostawy oraz przybliżonym czasie realizacji.
 2. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zakupiony towar wraz z opłatą za dostarczenie towaru w przeciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia jeśli Klient wybrał następujące formy płatności: przelew na konto, zapłata przez serwis Przelewy24, karta płatnicza oraz PayPal (tylko dla zamówień międzynarodowych)
 3. Po dokonaniu wysyłki Klient otrzymuje powiadomienie w formie elektronicznej z potwierdzeniem przybliżonego czasu dostawy produktów.
 4. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

III. WARUNKI PŁATNOŚĆI

 1. Istnieją dwie formy zapłaty za zakupiony towar:

a)      zakup z obowiązkiem zapłaty przed otrzymaniem towaru – przelew bezpośrednio na konto Sprzedawcy wraz z ID zamówienia w tytule przelewu, płatność przez serwis Przelewy24, kartą płatniczą oraz w systemie PayPal dot. tylko zamówień   międzynarodowych.

b)      zakup z obowiązkiem zapłaty w momencie dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.

 1. Nieopłacenie przez Kupującego zamówienia w ciągu 3 dni roboczych skutkuje jego anulowaniem w systemie.

 

IV. WARUNKI DOSTAWY

 1. Wysyłka towaru następuję w przeciągu 2-4 dni roboczych od momentu otrzymane wpłaty przez kupującego lub wyboru opcji zapłaty przy jego odbiorze.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia o czym będzie informował Klienta drogą elektroniczną.
 3. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupionego Towaru.

 

 1. Dostawa towaru jest odpłatna chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 2. Koszt dostawy zamówionych produktów na terenie Polski wynosi 15PLN z VAT przy wyborze zapłaty bezpośrednio po dokonaniu zakupu lub 18PLN z VAT przy wyborze opcji zapłaty w momencie odbioru towaru.
 3. Firmą kurierską, która realizuje dostawy jest Pocztex (zasady działania oraz regulamin dostępne są na stronie www.pocztex.pl)
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za opóźnienia w dostawie, zniszczone w transporcie przesyłki lub ich zaginięcie. W takim wypadku Sprzedawca składa wniosek reklamacyjny do firmy kurierskiej i czeka na na jego rozpatrzenie. Decyzja o ewentualnym odszkodowaniu przyznanym przez firmę kurierską przekazywana jest bezpośrednio klientowi drogą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ma prawo do zmiany firmy kurierskiej w dowolnym momencie w ciągu całego roku kalendarzowego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów dostawy w przeciągu całego roku kalendarzowego.
 7. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru a co a tym idzie zwrotu należności.

 

V. REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.), na następujących zasadach:

a) Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową.

b) Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

c) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta.

d) Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.

e) Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

f) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu reklamacji, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

2. Uprawnienia Klienta z tytułu składanej reklamacji to:

a) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

b) Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

c) Klient, który składa reklamację jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie.

3. warunki reklamacji

a) Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

b) Wadliwy produkt powinien być niezwłocznie odesłany do Sprzedawcy przez wskazany przez niego adres nie później niż 14 dni od dnia otrzymania towaru.

c) Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni.

d) O tym czy reklamacja została uznana Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Kupującego drogą elektroniczną.

 

VI. ZWROTY – ODSTAPENIE OD UMOWY

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres info@bellavera.pl lub pocztą na adres BEAUTY-EXPERT, 30-384 Kraków, ul. Raciborska 13.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać następujące dane i może być przesłane w formie komputerowej lub odręcznej: imię oraz nazwisko Klienta, adres zamieszkania (rozumiany jako adres dostawy), numer ID zamówienia, nazwa towaru, liczba sztuk, kolor, powód zwrotu, wartość zwracanego towaru, formę zwrotu należności np. numer konta bankowego lub dane do przekazu pieniężnego, data oraz czytelny podpis Klienta.

3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania np. zabrudzenia, zapach perfum lub innych oraz musi posiadać komplet oryginalnych metek wraz z oryginalnym opakowaniem. Brak któregoś z wyżej wymienionych elementów będzie skutkować prawem Sprzedawcy do odmowy przyjęcia zwrotu.

2. Zwrotom nie podlega bielizna w tym stroje kąpielowe

3. Zwrot odesłany po terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru będzie skutkować prawem Sprzedawcy do odmowy jego przyjęcia.

4. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy w ramach zwrotu ponosi Klient.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu lub przy płatnościach Paypal na konto Paypal, z którego zamówienie zostało opłacone.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy uważana jest ona za niezawartą.

 

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej www.labella.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.bellavera.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 

VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.


Butik sklep internetowy BELLA VERA to centrum mody damskiej - kobieca odzież damska - m.in. bluzki, sukienki. Butik sklep internetowy BELLA VERA to również oryginalne torebki i obuwie.